Etik Davranış Standartları

GSS ETİK İŞ DAVRANIŞI STANDARTLARI

 

GSS İŞ DAVRANIŞLARI ŞARTLARI

GSS kalite, hizmet, dürüstlük ve doğrulukta dünyadaonline satış, moda, aksesuar ve danışmanlık sektörleri geneline yayılan bir üne sahiptir. GSS faaliyetlerinin hiçbir aşamasında dürüstlük ve doğruluktan taviz vermez. Şirket olarak Etik İş Davranışı standartlarımızın bize rekabet avantajı sağladığına ve şirketimizin devam eden başarılarında yaşamsal önem taşıdığına inanıyoruz. GSS, sadece, bu iş davranışları standardına bağlılığını paylaşan kişi ve şirketlerle iş yapar.

MÜŞTERİMİZ OLAN DEVLET KURULUŞLARI

Rüşvetle mücadele yasaları.GSS‘nin ve GSS adına hareket eden herkesi iş alma veya işi elde tutma da dahil olmak üzere resmi bir eylemi uygunsuz bir biçimde etkileme amacıyla bir “Kamu Görevlisi ”ne hediye verme ya da ödeme yapmaktan meneder. “Kamu Görevlisi” seçimle göreve gelmiş ya da yüksek kademede personel ve ayrıca devlet adına takdir yetkisi kullanabilen ya da işlemleri etkileyebilen her düzeyindeki devlet çalışanı anlamına gelir. Bu terim ayrıca, kamu hizmetleri sunan ve devletin sahip olduğu ya da finanse ettiği kurumların ve devletin sahip olduğu sanayi ve işletmelerin çalışanlarını kapsar. Bu yasalar değerli herhangi bir şeyin, yani para, ağırlama, yolculuk, hediye ya da başkaları tarafından resmi karar almayı yanlış bir biçimde etkileyecek şekilde algılanabilen herhangi bir şeyin verilmesini yasaklar. Para hiçbir zaman uygun bir hediye değildir. Ürün numuneleri, sembolik değere sahip hediyeler ve iş dünyasında yaygın olan ikramlar, daima yerel yasalara uygun olmak şartıyla, kabul edilebilir. Rüşvetle mücadele yasaları, GSS ve ilgili kişiler hakkında çok ciddi cezai ve ticari cezalar getirebilir. GSS Çalışanları ve iş ortakları herhangi bir kamu görevlisi veya çalışanın kendisine veya adına herhangi bir ödeme yapamaz. Bu yasak sadece kamu görevlilerine yapılacak doğrudan ödemeler değil, ayrıca sonunda kamu görevlisine verileceğini düşündüğünüz herhangi bir kişiye dolaylı yapılan ödemeler ve kamu görevlisinin gösterdiği kişiye yapılan dolaylı ödemeler için de geçerlidir. Uygun olmayan bir ödeme yapması istenen veya bu amaçla yaklaşılan herhangi bir GSS çalışanı veya iş ortağı olayı hemen GSS’nin hizmet aldığı Hukuk Bürosuna bildirmelidir.

FİNANS VE MUHASEBE KURALLARI

GSS tüm mali bilgilerin belgelendirilmesi ve bildiriminde saydamlık, doğruluk ve eksiksizlik konusunda yüksek standartlar oluşturmuştur ve bu standartları sürdürmektedir. Mali kayıtlarımız işimizi yönetmenin temelini oluşturur ve meslektaşlarımıza, paydaşlarımıza ve kamuya karşı tam, adil, anlaşılır ve açık bildirimler ve iletişim sağlama yükümlülüklerimizi yerine getirmek açısından önemlidir. Bu kayıtlar ayrıca vergi, mali ve diğer bildirim gereklilikleriyle uyumun gösterilmesi için gereklidir. Tüm mali bilgiler fiili işlemleri yansıtmalı ve genel olarak kabul görmüş muhasebe prensiplerine uymalıdır. GSS ‘in işiyle ilgili tüm bilgiler dürüst, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirilmeli ve kaydedilmelidir. GSS ‘in kayıtları ve defterlerine yanlış ve hatalı yönlendiren girdiler yapılamaz ve GSS çalışanları bu tür kayıtlarla sonuçlanacak herhangi bir düzenleme yapamaz. Herhangi bir açıklanmamış veya kaydedilmemiş fon ve varlık oluşturulamaz. GSS, tüm işlemlerin yönetimin izniyle yapılmasını ve muhasebe ve kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlama konusunda makul bir güvence oluşturmak amacıyla bir kurum içi kontrol sistemi kullanmaktadır. Tüm GSS çalışanları kendi ekip üyelerinin bu iç kontrollere uyduğundan emin olmak için uygun önlemleri almalıdır. Hiçbir GSS çalışanı GSS adına iş yapmak veya elde etmek için hiçbir zaman herhangi bir para ödemesi, gerekenin üzerinde hediye ve komisyonu teklif edemez ve veremez. Bir ödemenin uygunsuz amaçlarla kullanılacağına inanan ve yukardakilerle yasaklanan herhangi bir eylemden haberdar olan GSS çalışanı konuyu en kısa zamanda amirine, Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne ve hizmet aldığımız hukuk bürosuna bildirmelidir.

ANTİTRÖST VE REKABET YASALARI

GSS çalışanlarının işini yaparken ulusal, bölgesel ve yabancı antitröst yasalarına tam olarak uyması gerekmektedir. Antitröst yasaları GSS’nin çeşitli faaliyetlerini etkiler; GSS çalışanları gündelik işlerini yaparken bunların etkisine duyarlı olmalıdır. Antitröst yasaları ihlalleri ile ilgili cezalar ciddi boyutlarda olabilir ve para ve hapis cezaları içerebilir. GSS’ye ve ayrıca yasadışı faaliyetlere katılan GSS çalışanlarına cezalar verilebilir. Rekabet yasaları birçok ülkede rekabeti kısıtlayan belirli uygulamaları yasaklar ya da sınırlandırır. Örneğin gerek yasa gerekse GSS politikası, rakip teşebbüslerin satış fiyatları, ihaleler ya da müşterilerin ya da pazarların coğrafi olarak veya ürün uygulamasına göre bölüşülmesi konusunda anlaşma yapmalarını yasaklar. Türkiye’de (ve birçok ülkede) üretici ve dağıtıcının perakende satış fiyatı belirlemesi ya da ürünlerin perakende satışına kısıtlama getirmesi yasadışıdır. Bu konuların hassas tabiatı nedeniyle GSS çalışanları herhangi bir rakiple bu tür konular ile ilgili görüşme yapmamalıdır. Bir müşteri veya tedarikçi ile münhasır düzenlemeler, malların tekrar satılmasıyla ilgili kısıtlamalar, bir ürününü satılması veya başkasının finansal kiralamasıyla ilgili olarak satış ve finansal kiralamanın birlikte paketlenmesiyle ilgili düzenlemeler ve rakip müşteriler arasında farklı fiyatlandırmanın da duruma göre yasal sonuçları olabilir. Bu veya başka antitröst ve rekabet konularında bir endişesi olan GSS çalışanı konuyu en kısa zamanda amirine, Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne ve hizmet aldığımız hukuk bürosuna bildirmelidir.

MENFAAT ÇATIŞMASI

GSS Çalışanları ve iş ortakları, GSS‘ye profesyonel ve sadık bir şekilde hizmet vermelerini engelleyecek her tür faaliyetten kaçınmalıdır. GSS çalışanlarının GSS’ye sadakat gösterme görevi vardır. Bu sadakat GSS çalışanlarının kişisel ve mesleki ilişkileri arasında fiili veya varmış gibi görünen menfaat çatışmalarını önlemelerini gerektirir. Bir GSS çalışanının veya onun aile üyelerinden birinin, kişisel veya kurum dışındaki menfaattarının söz konusu GSS çalışanının işlerini veya GSS ’e tam sadakatini etkileyebilecek veya bozabilecek, hatta bozuyormuş veya etkiliyormuş gibi görünebilecekbir pozisyona girmesi halinde menfaat çatışması ortaya çıkabilir. İzin verilmeyen menfaat çatışması örnekleri arasında şunlar vardır:

• GSS’deki pozisyonları yoluyla öğrendikleri bilgiyi kişisel kazanç ve avantaj için kullanmak,

• Gizli bilgileri açıklamak veya yetkisiz üçüncü şahıslardan alınan gizli bilgileri uygun şekilde korumamak,

• Üçüncü şahıs adına uygun olmayan bir kazanç veya avantaj sağlamak,

Tüm GSS çalışanlarının tüm iş zamanları ve çabalarını şirkete adama ve GSS ’deki görevlerini yaparken menfaat çatışmalarından uzak kaldıklarından emin olma yükümlülüğü vardır. GSS çalışanları GSS ile olan pozisyonları nedeniyle keşfettikleri ticari fırsatlardan faydalandıkları veya şirketle rekabete girdikleri zaman da menfaat çatışması olabilir. GSS çalışanları bunu yapma fırsatı her doğduğunda şirketin meşru çıkarlarına göre hareket etme zorunluluğu vardır. Şirket dışı bir faaliyetin kişisel ilişkilerle şirketle ilgili ilişkileri arasında fiili veya görünürde aykırılık ya da şirkete karşı yükümlülükleri acısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı konusunda kuşkuları olan GSS çalışanları konuyu en kısa zamanda amirinin, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’nün ve hizmet aldığımız hukuk bürosunun onayına sunmalıdır.

 

HASSAS VE GİZLİ BİLGİ

Tüm şirket kayıtları ve şirket, müşterileri, tedarikçileri ve ayrıca GSS çalışanlarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu durum, bilgi “Gizli” olarak işaretli olsun veya olmasın geçerlidir. Tüm GSS çalışanlarının GSS’ninhassas ve gizli bilgilerini şirket dışında kimseye açıklamama ve bu bilgiyi sadece şirketin işleriyle bağlantılı olarak kullanma yükümlülükleri vardır.

Şirketin sahip olduğu bilgiler (GSS’nin kaynakları kullanılarak oluşturulmuş veya GSS tarafından üçüncü taraflardan yasal olarak elde edilmiş, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet dahil tüm veriler) bir varlık kabul edilir ve bu şekilde her kullanıldığında ve saklandığında yetkisiz erişim, değiştirme, açıklama, kullanım ve imhadan korunmaları gerekir. Bu varlığı yeterince korumamak müşteri ilişkilerinin kaybı, halkın duyduğu güvenin kaybı, işlerin bozulması, aşırı maliyet ve rekabet dezavantajı oluşturabilir.

İŞ YASALARI VE İŞ GÜVENLİĞİ

GSS, insan hakları ihlalinin hiçbir türüne göz yummaz. GSS emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlar ve adil iş uygulamalarını korumak için gerekli çabayı gösterir. GSS’nin güvenli bir işyeri sağlamasına yardım etmek her GSS çalışanının görevidir. GSS çalışanları olası bir güvenlik endişelerini hemen amirine ve/veya Mali ve İdari İşlere Müdürlüğüne bildirir.

loader